Rok na vsi

Projekt revitalizace NKP Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci

Po převodu selského dvora U Matoušů v Plzni - Bolevci v roce 2007 na stát, přesněji do správy NPÚ, stát deklaroval záměr provést revitalizaci a zpřístupnění usedlosti veřejnosti. Národní památkový ústav zpracoval komplexní projektovou dokumentaci k revitalizaci areálu a její realizaci bránil nedostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla v dubnu roku 2016 podána žádost o evropskou dotaci na celkovou realizaci projektu v objemu do 40 mil. Kč z fondů EU IROP pro NKP. S ohledem na rozsah areálu, charakter prací a jejich objem je akce realizovatelná bez větších problémů. Lze předpokládat, že dokončení projektu v roce 2021 nabídne nově zpřístupněný statek veřejnosti také se zajímavou prohlídkovou trasou, odpovídajícím návštěvnickým zázemím a dostatečně rozmanitý program doplňkových aktivit.

Aktuální informace k realizaci projektu

Zaměření a cíle projektu

Obsahem projektu je kompletní revitalizace NKP Selský dvůr v Plzni - Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními činnostmi budou zejména stavební práce, konzervování a restaurování stavby i vnitřního mobiliáře, zajištění obsahové náplně programu, digitalizace a aktivity, spojené s řízením a administrací projektu. Revitalizovaný selský dvůr bude představovat významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury posledních tří století.

Hlavním důvodem pro realizaci souboru aktivit, jež jsou předmětem tohoto projektu, je nevyhovující stavebně-technický stav této národní kulturní památky a chybějící infrastruktura.. S tím je spojena i skutečnost, že doposud nebylo možno využít potenciál statku, jako velmi důležitého prvku venkovské architektury a nebylo možno veřejnosti prezentovat způsob života, tradice či kulturu na typické vesnici v regionu Plzeňska.

Statek prošel, během své existence různými vývojovými fázemi s tím, že zejména od poloviny 20. století byla veškerá jeho údržba nebo stavební obnova značně zanedbána.

Hlavním cílem projektu je záchrana a zachování, konzervace a standardní zpřístupnění národní kulturní památky "Selský dvůr v Plzni - Bolevci" pro širokou veřejnost tak, aby nově revitalizovaný selský dvůr představoval významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury na Plzeňsku v období 18. až 20. století.

V důsledku realizace projektu dojde zejména ke komplexní revitalizaci celého areálu statku, který tak bude moci být využíván jednak v rámci standardního návštěvnického režimu, tak i pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích, kulturních či společenských akcí, výstav a stálých expozic.

Kromě vizuální a technické změny statku, bude nejdůležitější změnou právě zpřístupnění této národní kulturní památky.

Projekt řeší:

  • stavebně-technický stav památky
  • zpřístupnění prostorů památky
  • dobu zpřístupnění památky
  • obnovu památkových hodnot památky
  • obnovu zahrady u památky
  • ochranu památky a její zabezpečení
  • rekonstrukci a také budování expozic a depozitářů

Základní údaje o projektu:

Žadatel a příjemce: Národní památkový ústav

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328

Doba trvání projektu: 2017 - 2020

Celkové výdaje: 39 459 678, 57 Kč

Zdroje financování: strukturální fondy EU 85%, státní rozpočet ČR 15%

Operační program: Integrovaný operační program pro období 2014 - 2020

Prioritní osa: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví