Pozor ! Selský dvůr v Plzni - Bolevci je z důvodu plánované rekonstrukce veřejnosti nepřístupný. Vstup je možný pouze při mimořádných akcích inzerovaných na webových stránkách objektu nebo na základě individuální dohody se správcem areálu.

Zavřít

Historie

Mimořádně hodnotný selský dvůr je situován v jihovýchodní části bolevecké návsi. Je nedílnou součástí historického jádra bývalé vsi, která byla pro své urbanistické a památkové kvality prohlášena v roce 1995 za vesnickou památkovou zónu. Jde o unikátně dochovanou lokalitu, která si zachovala svůj osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami tradičních selských chalup, přestože ji v 70. – 80. letech 20. století obklopila ze tří stran zástavba moderních panelových domů. Kromě historických a architektonických hodnot zvyšuje atraktivitu místa i blízkost turisty hojně využívané oblasti Boleveckých rybníků a rozsáhlých příměstských lesů.
Areál památky sestává z velkého obytného stavení s komorovou a hospodářskou částí, z chlévů a stájí přiléhajících k jihozápadní straně dvora, zděného patrového špýcharu ležícího na východě a mohutné stodoly situované na jihu. V linii ohrazení, na severní a západní straně dvora, stojí dvě velké zděné klenuté brány. Dochované stavby jsou převážně klasicistního původu. Usedlost byla poprvé zachycena v mapách k roku 1781, její založení je však bezpochyby starší. Obytný dům má v nadpraží letopočet 1809. V interiérech se dochovalo množství slohových dřevěných i kamenných prvků, např. klasicistní okna a dveře s profilovanými obložkami. Dva středověké portály v suterénu vypovídají o možném propojení života na statku s pozdně gotickým obdobím, kdy Bolevec jako ves již dávno existoval (první písemná zmínka o lokalitě pochází z r. 1382). Velmi pozoruhodná je i samotná dispozice statku a řešení jeho hospodářské části, která je oproti části obytné patrová, s klenutým přízemím a komorovým patrem. Objekty ve dvoře (především pak obytný dům) jsou pohledově exponované a svým vzhledem dotvářejí památkový charakter lokality. Zásluhu na míře dochování památky má skutečnost, že po celou dobu své existence „žila“. I když přestala sloužit původnímu účelu, byla stále využívána místními rodáky jako kulisa i zázemí řady kulturně společenských akcí. Pro své nesporné kulturně historické kvality byl areál v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku.
Současný technický stav obytného stavení lze označit za stabilizovaný, není však ideální. V 90. letech 20. století byl opraven krov včetně několika vazných trámů a položena provizorní krytina. Zároveň bylo opraveno schodiště na pavlač. V r. 2007 byly částečně opraveny stropy poškozené zatékáním srážkové vody. Souběžně s tím byl položen nový provizorní střešní plášť (lepenka). V r. 2010 byly opraveny klenby v přízemí hospodářské části domu. Adaptační a rekonstrukční práce zahájené NPÚ ÚOP v Plzni v r. 2007 by měly i nadále pokračovat ve správě ÚPS České Budějovice. Jejich součástí je především zpracovaná komplexní projektová dokumentace, již realizované opravy krovů a střech sýpky, chlévů, kolny, přístavků a hospodářské stodoly, oprava ohradní zdi ovocné zahrady, repase vrat hospodářské stodoly a také rekonstrukce vrat u obou bran, opravy střešních nadezdívek obytného stavení a výstavba nové pracovní průjezdné stodoly v ovocné zahradě.
 

PASPORT BOLEVEC 2017.pdf
PDF (4,61 MB)