Pozor ! Selský dvůr v Plzni - Bolevci je z důvodu plánované rekonstrukce veřejnosti nepřístupný. Vstup je možný pouze při mimořádných akcích inzerovaných na webových stránkách objektu nebo na základě individuální dohody se správcem areálu.

Zavřít

Návštěvní řád

  PRO MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY
        Selského dvora „U Matoušů“ Plzeň - Bolevec

Článek 1 - NÁVŠTĚVNÍ SEZONA
1. Objekt je veřejnosti uzavřen a zpřístupňován je pouze pro mimořádné prohlídky, konané při výjimečných příležitostech.
Prohlídky se konají: při předem ohlášených kulturních akcích od 10:00 do 17:00 hodin
při mimořádném zpřístupnění - červenec, srpen - soboty, neděle, státní svátky od 10:00 do 17:00 hodin
Polední přestávka je vždy od 11:45 do 12:15 hodin.
Prohlídky usedlosti se konají každou celou hodinu. Prohlídkový okruh zahrnuje obytné stavení, chlévy a stáje, stodolu, špýchar a ovocnou zahradu. Prohlídka trvá cca 40 minut.
2. Zavíracím dnem je pondělí s výjimkou státních svátků.

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1. Volně přístupné prostory areálu a pokladna se otvírají 15 minut před začátkem provozní doby.
2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek.
4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 30 osob.
5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u správy objektu, ztrácí právo
na rezervovanou prohlídku.

Článek 3 - VSTUPNÉ
1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno ceníkem služeb platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Ceník je k nahlédnutí v pokladně. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.
3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
5. Zlevněné vstupné platí pro děti a mládež od 6 do 15 let, studenty do 26 let po předložení platného studentského průkazu, držitele průkazu ZTP. Seniorům po dosažení věku 65 let se sleva poskytuje po předložení platného průkazu totožnosti.
6. ZTP/P s průvodcem a ZTP do 18 let zdarma.
7. Okruh osob, jimž je poskytován vstup zdarma, určuje platný ceník.
8. U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (MŠ, školy v přírodě atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný ceník.

Článek 4 - PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY
1. Děti ve věku do 14 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
3. Opouštět vymezené cesty v areálu objektu je zakázáno.
V areálu historického objektu jsou charakteristická omezení, která odpovídají době jeho vzniku a nelze je odstranit. Dbejte proto na vlastní bezpečnost a bezpečnost dětí!

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném oděvu.
4. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
5. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, okolní pozemky a jiný státní majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat,
b) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny,
c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, tranzistorových přijímačů, MP3 přehrávačů, iPodů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného,
d) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostor), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,
e) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji, atd.,
f) odhazovat cokoli mimo odpadkové koše, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek,
g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené úschovny kol,
h) krmit zvířata chovaná v areálu objektu,
i) volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu a jejich přístup do objektů.
Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky či areálu památky bez náhrady vstupného.
6. V interiérech je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace pro soukromé účely povoleno, ale bez užití stativu a po předchozím zaplacení příplatku dle platného ceníku. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.
7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit kastelán v rozsahu své působnosti.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.4. 2016.
2. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky může návštěvník uplatnit na místě ústně nebo zápisem do knihy přání a stížností, kterou mu na žádost poskytne správa památkového objektu, anebo písemně u Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice, PSČ 370 21.………………………………………

………………………………………


 
SPRÁVA STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
SELSKÝ DVŮR  ,,U MATOUŠŮ˝ PLZEŇ - BOLEVEC
MARTIN MAULE
KASTELÁN 
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
MGR. PETR PAVELEC, Ph.D.
ŘEDITEL